وکیل دادنیک​​​​​​​​​​​​​​
رتبه برتر ارائه خدمات حقوقی و بین المللی 

مشاوره آنلاین رایگان

رشوه و مجازات رشوه

ارتشا

رشوه چیست ؟

رشوه یا در اصطلاح قانونی ارتشا یعنی گرفتن مال یا وجه از سوی کارمند دولت گفته می شود که بمنظور انجام وظایف خود او یا وظایف کارمند دیگر در یک سازمان دولتی تحقق یابد افرادی که رشوه را دریافت می کنند مرتشی و افرادی که رشوه می دهند راشی گفته می شود .

مجازات قانونی رشوه 

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکببن ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد" هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد…».

همچنین ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مقرر می دارد که دارد: «هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (۳) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ‌مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ‌ضربه شلاق محكوم مي ‌شود.

تبصره – در صورتي كه رشوه ‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد مي‌ گردد».

         در نتیجه مجازات رشوه  به این صورت است :

 

  •   انفصال موقت از شش ماه تا سه سال:در صورتیکه مال یا وجه گرفته شده بیش از بیست هزار ریال نباشد. 

 

  •  از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی، معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال:در صورتیکه، قیمت مال یا وجه اخذ شده، بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد.

 

  •  دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی، معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق:قیمت مال یا وجه گرفته شده توسط کارمند دولت، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد.

 

بهترین وکیل ارتشا 

یکی از جرم هایی که غالبا زیر مجموعه جرایم اقتصادی محسوب می شود و به ادارات دولتی و کارمندان ان مرتبط است جرم رشوه می باشد و این تخلف در زمره تخلفات سنگین محسوب می گردد.با توجه به اینکه این جرم قوانین و پیچیدگی های خاص خود را دارد وکیل رشوه می تواند با بررسی پرونده بهترین راهکار را به شما ارائه دهد.وکیل دادنیک با سالها تجربه و تخصص در زمینه جرائم اقتصادی می تواند در این راه یاری گر شما باشد.

 

  
۵
از ۵
۱۳۷ مشارکت کننده